HRD News: Tuyển Dụng GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH- SITE ENGINEER

Chức vụ (Job title): Giám sát công trình (Site Engineer)

Khối/ Phòng ban (Division/ Department): Phòng Xây Dựng (PCD)

Báo cáo trực tiếp cho: – Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó

                                       – Trưởng nhóm gIám sát.

 

 

 

I. Nhiệm vụ và chi tiết các nhiệm vụ (Main duties & responsibilities)

  1. Giám sát thi công và theo dõi thi công:
  • Nắm vững trình tự các bước thực hiện thi công và nghiệm thu trên công trường theo Thiết kế, Tiêu chuẩn, Quy trình đã được duyệt;
  • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký hàng ngày;
  • Giám sát kiểm tra hoặc đôn đốc kiểm tra các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, tiến độ an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của dự án;
  • Nhắc nhở và đình chỉ thi công các Nhà thầu phụ/ Tổ- đội thi công, khi phát hiện việc vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn, vệ sinh công trình theo Thiết kế và biện pháp đã được duyệt;
  • Nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường, báo cáo với Chỉ huy trưởng;
  • Kiểm tra và ký duyệt Biên bản nghiệm thu công việc nội bộ với các Nhà thầu phụ/ tổ- đội và nghiệm thu công việc với TVGS cho các hạng mục công trình;
  1. Quản lý các tổ đội thi công triển khai thi công công trình xây dựng:
  • Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bản vẽ shopdrawings, trong quá trình thi công để hỗ trợ/ phối hợp cung cấp thông tin chính xác về vấn đề thiết kế cho Nhà thầu phụ/ Tổ- đội thi công khi có điề