CHÍNH SÁCH NHÀ CUNG CẤP

1

Luôn chào đón những nhà cung cấp có năng lực, sản phẩm tốt, giá cả hay tổng chi phí sở hữu tốt, cạnh tranh và mong muốn hợp tác lâu dài với GBplus.

2

GBplus xây dựng bộ tiêu chuẩn nhà cung cấp cho các mặt hàng chiến lược (có giá trị mua cao).

3

Tất cả các nhà cung cấp đều phải có hồ sơ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên.

4

Hồ sơ nhà cung cấp ít nhất phải bao gồm: Hồ sơ công ty, sơ đồ tổ chức, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng, khách hàng chủ yếu (của nhà cung cấp), đặc thù cung ứng, người quyết định cao nhất công ty, người quyết định cao nhất trong lĩnh vực bán hàng …

5

Tất cả nhà cung cấp hàng thường xuyên hoặc/và có giá trị lớn (kể cả nhà cung cấp chiến lược, nhà cung cấp đã ký hợp đồng nguyên tắc…) đều được đánh giá định kỳ hàng quý (bao gồm cuối mỗi công trình) và đột xuất khi có yêu cầu.

6

Nhà cung cấp chiến lược cũng được kiểm tra, đánh giá đột xuất để so sánh hàng hóa, giá cả và các điều khoản mua bán so với thị trường.