HRD News: Thông tin tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Chức vụ: CV Nhân sự Tổng hợp

Báo cáo trực tiếp cho: – P. TGD phụ trách Văn phòng

                                    – Trưởng/ Phó phòng HC-NS

 

Nhiệm vụ và chi tiết các nhiệm vụ (Main duties & responsibilities)

I. Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự:

 1. Xây dựng và tham mưu cho Trưởng phòng HC-NS các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự, Chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực;
 2. Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban;
 3. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác đào tạo phát triển nhân sự và hệ thống tổ chức đánh giá định kỳ Things to-do, báo cáo, vv..vv.. phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty;
 4. Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPIs;
 5. Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng, chính sách đào tạo và phát triển nhân viên;
 6. Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần …
 7. Xây dựng và cải tiến các chế độ tiền lương, phúc lợi, chính sách nhân sự để tạo ra môi trường làm việc công bằng, hướng mục tiêu, cống hiến và ghi nhận và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;
 8. Tổ chức giải quyết các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, quyết định, khen thưởng, kỷ luật lao động, đào tạo và đánh giá sau đào tạo;
 9. Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai công tác hành chính, chấm công, tính lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí cho nhân viên Công ty;
 10. Xây dựng và thực hiện quy trình hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới;
 11. Lắng nghe các khó khăn từ phía nhân viên mới nhằm hỗ trợ kịp thời giúp nhân viên thích nghi, tạo động lực và kết nối các thành viên trong công ty;
 12. Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định, công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động cho CBNV;
 13. Theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo và giải quyết về mặt tổng hợp các vấn đề phát sinh về mặt nhân sự tại dự án;
 14. Theo dõi và làm các thủ tục về bảo hiểm cho CB-NV;
 15. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty;

II. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:

 1. Tư vấn, tham mưu cho BOD công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp;
 2. Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty;
 3. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào xây dựng nề nếp văn hóa và thúc đẩy tinh thần làm việc của CBNV trong Công ty;
 4. Xây dựng văn hóa công ty và giải quyết các khiếu nại về nhân sự trong công ty;
 5. Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty;

III. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài

 1. Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp;
 2. Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp;
 3. Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …;
 4. Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài;
 5. Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *